casc antic m

Primera documentació: 3/03/1996

Tipus sintagmació
Contextos Colom ha informat que actualment el PERI ja ha acabat de definir la qualificació urbanística de tots els habitatges del casc antic, on s’ha realitzat un estudi habitatge per habitatge. [El Punt Girona, 3/03/1996]
Girona està a punt d’arribar als 100.000 habitants i és molt més que els carrers del casc antic. [País km0 (La Xarxa), 19/07/2016]
Observacions El sintagma casc antic fa referència als barris, més o menys extensos, d’una ciutat, normalment al voltant de l’ajuntament o un edifici administratiu similar, així com esglésies, basíliques o catedrals. Correspon, per tant, al nucli històric i monumental de gran part de les ciutats. Aquesta denominació, però, és un calc lèxic del castellà, atès que en català són més habituals les formes barri antic o vell i nucli antic o vell i, des d’un punt de vista normatiu, les úniques correctes: el DIEC2 no recull cap accepció de casc que faci referència a l’urbanisme (com sí que fa el DRAE en castellà).

És possible que el sintagma es comencés a emprar a partir de les operacions de planificació urbanística del segle xix i principis del xx. Malgrat això, existeixen grans diferències entre la concepció que se’n té a Europa i a les ciutats, sobretot, d’Amèrica del Nord. Mentre que a les ciutats europees acostumen a ser el centre neuràlgic del turisme i, des del punt de vista residencial, zones reservades a les classes mitjanes-altes, a països com Estats Units o Canadà els cascos antics de les ciutats poden arribar a convertir-se en guetos, i es reserven els comerços i els grans edificis als districtes financers (central business district o downtown en anglès).

queer adj

Primera documentació: 25/01/2004

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Existeix un moviment teòric i polític relativament nou anomenat queer. Queer vol dir marica, però la teoria queer va més enllà de l’adjectiu. Aquest llibre ens acosta a la complexitat d’un moviment molt interrelacionat amb la realitat sociopolítica de gais, lesbianes i transsexuals de l’Estat espanyol. [Lambda, 21/03/2006]
A Gloria Fuertes li esqueien les singularitats —en la literatura i en la vida—, i això sumat a la seva condició sexual em porta a pensar que la seva heterodòxia té molt de queer, si entenem per queer aquell que s’aparta del discurs dominant i fuig de la convenció. [La Vanguardia, 25/03/2017]
Observacions En anglès, originalment queer vol dir ‘estrany, inusual’, que és el significat que es documenta des de l’edat mitjana, segons l’Oxford English Dictionary. A partir de començaments del segle xx, però, als Estats Units es va començar a fer servir per part d’heterosexuals, sovint amb connotacions pejoratives i ofensives, per designar ‘homosexual’. A partir de finals dels anys 80, l’ús va començar a ser usat de manera neutra o positiva, com a terme d’autoreferència per part de persones homosexuals.

En el context acadèmic, se sol triar l’adjectiu queer en els estudis de qüestions relacionades amb l’homosexualitat o altres conductes sexuals que no s’ajusten a la conducta heterosexual convencional, com la bisexualitat o les persones transgènere. En aquest sentit, la teoria queer pretén deconstruir les idees tradicionals de sexualitat i gènere, especialment pel que fa a l’assumpció de l’heterosexualitat com a normativa i la percepció d’una dicotomia rígida dels trets masculins i femenins, per tal com sosté que l’orientació i la identitat sexual o de gènere de les persones són el resultat d’una construcció social, variables i amb opcions múltiples per desenvolupar un o més rol sexual.

micropoble m

Primera documentació: 5/05/2008

Tipus composició culta
Contextos Tot i aquesta elevada xifra, només el 9 % de la població censada viu en aquests micropobles. [Segre, 5/05/2008]
La idea del projecte és això: fixar-s’hi, parar en aquests poblets, la majoria dels quals tenen noms desconeguts per a la majoria de la població catalana i veure una mica com estan, quins reptes tenen, què tenen de bo i què tenen de dolent, com han viscut aquests últims anys en què Catalunya, com el món, ha canviat moltíssim, i, per tant, veure com han canviat aquests micropobles de Catalunya. [La Tarda (La Xarxa), 19/01/2017]
Observacions A Catalunya hi ha 948 municipis, dels quals més d’una tercera part, 332, tenen menys de 500 habitants. Quant a població representen un 1 %, però ocupen més d’un 40 % del territori i en nombre tenen un pes notable en l’administració local, amb unes necessitats i especificitats que els diferencien de poblacions amb un nombre d’habitants més gran. Per tal de millorar la situació d’aquests municipis, el 2008 es va constituir l’Associació de Micropobles de Catalunya, que és com van decidir autoanomenar-se, en detriment d’altres formants cultes grecs (brevi-, oligo-) o llatins (mini-) que signifiquen, igualment, ‘petit’.

El 2016 es va publicar el llibre Microcatalunya. Un viatge pels pobles més petits, fruit d’un projecte de Marc Serena i Edu Bayer, que fa una ruta per una cinquantena de micropobles, amb fotos, mapes i sons. A més, té una pàgina web que dona accés a les fitxes informatives de cadascun dels 332 municipis.

tunejar v tr

Primera documentació: 2/07/2004

Tipus sufixació
Contextos El Barcelona Tuning Show serà una oportunitat per descobrir i admirar els millors vehicles tunejats en el saló mes important d’Espanya. [El Periódico, 31/10/2007]
Recomanat per a qui ja tingui altres serveis i vulgui acabar de tunejar el seu cartipàs televisiu pagant un suplement realment baix. [Ara, 15/12/2016]
Observacions El mot tunejar s’ha format a partir del verb anglès to tune ‘afinar’ ‘ajustar’, al qual en català s’ha afegit el sufix verbalitzador –ejar. Aquest verb es fa servir especialment en l’àmbit automobilístic amb el significat de ‘modificar l’aspecte o les característiques tècniques d’un vehicle amb la voluntat d’adaptar-lo als gustos del propietari’ (Cercaterm). Com podem veure, però, també es fa servir en altres contextos amb el mateix sentit d’adaptar o personalitzar alguna cosa.

La moda d’aquest fenomen ha impulsat que des de ja fa uns anys a Barcelona se celebri una fira dedicada a aquest sector de l’automoció, el Barcelona Tuning Show, un esdeveniment que també té lloc en altres ciutats del món.

cordó umbilical m

Primera documentació: 31/03/2003

Tipus semàntic
Contextos Els separen uns 50 quilòmetres de Barcelona, bastant accessibles en Renfe i en Ferrocarrils, tot i que el cotxe s’ha convertit, a la pràctica, en el seu únic cordó umbilical amb el passat. [El Periódico, 4/02/2008]
Completen el consell l’advocat Adolf Rousaud, que va pilotar la compra del club per part del Grup Rastar i Ramon Robert, conseller delegat i cordó umbilical amb l’antiga junta de Collet, amb un llarg recorregut per totes les àrees del club en les últims anys. [Avui, 29/04/2016]
Observacions El cordó umbilical és el nexe que uneix el nadó que encara no ha nascut i la mare. La seva funció consisteix a transportar des de la placenta materna els nutrients i l’oxigen necessaris per al fetus. D’aquest significat original en l’àmbit de l’anatomia i la medicina podem veure que n’ha derivat un sentit figurat per fer referència a altres tipus de lligams o connexions entre dos elements que presenten una relació estreta entre ells.

En el llenguatge podem trobar altres òrgans o elements propis de l’anatomia que s’utilitzen amb un sentit figurat, per exemple, columna vertebral, cervell, múscul o , entre d’altres. En tots aquests casos es tracta d’una metàfora de les característiques o funcionalitats que tenen.