cluster / clúster m

clústerPrimera documentació: 22/01/2002

Tipus semàntic
Contextos el cluster precisament el que fa és posar de relleu aquests vincles locals per, després, poder competir millor al món. [El Temps, 22/01/2002]
Les universitats i centres de recerca i tecnològics de Catalunya han anunciat la creació d’un clúster de formació en nanoelectrònica i microelectrònica. [Ara, 12/07/2022]
Observacions El DIEC2 incorpora el manlleu adaptat de l’anglès clúster com un terme de la química, que significa ‘agrupament d’àtoms d’un mateix element, units entre ells per forces de valència o per forces residuals que mantenen la identitat del conjunt’. Més enllà de la química, però, es fa servir en economia per designar el ‘grup d’empreses i institucions de suport concentrades en un territori i dedicades de manera complementària a un mateix negoci que treballen cooperativament en projectes comuns, amb l’objectiu d’augmentar la seva competitivitat empresarial i també la competitivitat del sector’, que és el que es veu al primer context. Els clústers, doncs, es basen en el principi que la unió fa la força i per això s’aplica en àmbits molt diversos, com en el segon context, en què es veu com ha ultrapassat l’àmbit químic i empresarial per fer referència també a agrupaments interuniversitaris per oferir formació específica.

abaixar la persiana loc v

abaixar la persianaPrimera documentació: 3/03/2016

Tipus sintagmació
Contextos
L’històric teatre de Gràcia, gran planter de la dramatúrgia catalana contemporània, temps de mudança a la Beckett abaixa la persiana i es trasllada, 27 anys després, al Poblenou, on celebrarà al novembre la inauguració oficial d’un espai catalogat com a fàbrica de creació. [El Periódico, 3/03/2016]
En Kenya i l’Anna Perayre van abaixar la persiana del seu restaurant del carrer Regàs de Barcelona per obrir, el desembre passat, Wagokoro a Gerri de la Sal, al plàcid municipi del Baix Pallars, a prop de Sort. [La Vanguardia, 15/08/2021]
Observacions En acabar la jornada laboral, els comerciants tanquen els establiments i n’abaixen les persianes, per tornar-les a apujar l’endemà al matí i continuar oferint els seus serveis o els productes als consumidors. En aquests casos, el significat del sintagma abaixar la persiana és literal; és la suma dels significats dels mots que el formen.

Prenent com a referència la idea de tancament, la construcció abaixar la persiana s’ha lexicalitzat i ha adquirit un segon sentit, proper al del verb clausurar. Figuradament, doncs, designa l’acció de tancar un negoci de manera definitiva. Tot i això, l’ús d’aquesta locució verbal no es limita únicament a les botigues físiques o els locals, sinó que s’aplica a totes les activitats econòmiques, siguin del tipus que siguin, tal com s’observa al primer context.

infrafinançament m

infrafinançamentPrimera documentació: 25/02/2007

Tipus sufixació
Contextos
Les raons adduïdes pel Sr. Coronado són dues: l’infrafinançament de la sanitat a Catalunya (4 % del PIB) en relació amb Espanya (5 %) i Europa (7 %) i la insuficiència de les asseguradores privades, que —segons el Sr. Coronado— ofereixen pòlisses amb lletra petita per treure’s del damunt els clients que contreuen malalties cròniques. [Avui, 25/02/2007]
L’únic soci que el govern espanyol perd pel camí és el de l’únic diputat de Compromís, que es manté en el no per l’infrafinançament del País Valencià. [Ara, 3/06/2020]
Observacions El prefix infra- denota inferioritat respecte del mot al qual s’uneix. El verb infrafinançar, per tant, expressa l’acció de proveir una quantitat de diners més petita a la necessària per a un afer determinat. Aquest neologisme és la base del substantiu infrafinançament, creat a partir de l’adjunció del sufix nominalitzador -ment per indicar l’acte o l’efecte del verb.

Aquest substantiu s’utilitza especialment per fer referència a les situacions en què el govern no dota del capital necessari administracions, òrgans, béns o serveis. Així doncs, es parla amb freqüència de l’infrafinançament que pateixen les comunitats autònomes, la sanitat, l’educació o les agències públiques, entre d’altres.

societat pantalla / empresa pantalla f

societat pantallaPrimera documentació: 21/11/1998

Tipus composició
Contextos
Els documents demostraven que l’oli d’avellana era camuflat sota factures d’oli d’oliva d’empreses pantalla. [El Periódico, 21/11/1998]
Els investigadors situen Czehmester com un dels presumptes testaferros de José Luis Moreno al capdavant de Youmore TV, identificada com una societat pantalla a la qual en diverses ocasions es van transferir els ingressos d’altres societats per evitar el seu embargament. [El Periódico, 8/02/2022]
Observacions A qualsevol persona o cosa que serveix per ocultar-ne o protegir-ne una altra s’hi fa referència amb el mot pantalla. Així doncs, les societats constituïdes de manera aparentment legal per desviar els beneficis d’un particular o d’una altra empresa són denominades societats pantalla.

Aquest neologisme format per composició ja es recull al Termcat, el qual també proposa el terme societat fictícia. A més, tot i que en l’àmbit de l’economia els termes societat i empresa no són sinònims, a l’Observatori de Neologia també es documenta l’ús del compost empresa pantalla amb la mateixa freqüència, així com d’empresa fantasma.

Concretament, aquestes societats sense actius reals estan creades per testaferros en paradisos fiscals, on la privacitat és màxima i els impostos, nuls. Un cop constituïdes, s’utilitzen per realitzar operacions empresarials simulades amb l’objectiu d’evadir impostos, blanquejar diners o bé encobrir altres activitats comercials o bancàries delictives.

domèstic -a adj

domèstic -aPrimera documentació: 2/06/1991

Tipus semàntic
Contextos
Així, del total de passatgers que han arribat o sortit de l’aeroport aquest any, 4.036.612 corresponen a l’anomenat trànsit domèstic, és a dir, aquells que volen en territori espanyol. [Avui, 8/09/1994]
L’apreciació del ien respecte al dòlar va fer perdre atractiu a les exportacions nipones, fet que va redirigir les forces al mercat domèstic. [Sàpiens, 1/07/2021]
Observacions
D’acord amb el DIEC2, l’adjectiu domèstic -a en la llengua general o, en particular, en relació amb l’economia d’aquest tipus es defineix com ‘relatiu o pertanyent a la casa en tant que és seu de la família’. Tanmateix, en alguns contextos recents s’observa un ús d’aquest mot que no es correspon a la definició anterior, perquè no fa referència a la llar. Concretament, es tracta d’un calc semàntic de l’adjectiu anglès domestic, que s’usa amb el significat de ‘relatiu o pertanyent a un país, especialment el propi’ (Oxford English Dictionary), per contraposició a un altre país o bé a l’estranger. Per aquest motiu, es considera que domèstic -a és un neologisme semàntic, ja que aporta un nou significat que en alguns contextos funciona com a sinònim de nacional, com per exemple si parlem de deute, mercat, producciótrànsit domèstics.