baixista adj

Primera documentació: 10/01/1991

Tipus conversió
Contextos El començament d’any ha estat negatiu per al bestiar oví, que se suma d’aquesta manera a la tendència baixista imperant a tots els sectors carnis. [Avui, 10/01/1991]
Tècnicament parlant, un mercat és alcista o baixista quan varia més d’un 20 % sobre el mínim o màxim anterior. [La Vanguardia, 7/06/2016]
Observacions El GDLC recull alcista com a nom masculí i femení (‘persona que juga a l’alça sobre els fons públics’) i com a adjectiu (‘relatiu a l’alça’); tanmateix, la forma baixista només apareix recollida com a substantiu amb el significat d’‘especulador en borsa que ven els valors quan baixen, a l’espera de tornar-los a comprar quan encara hagin baixat més’. En canvi, l’Observatori ha documentat aquesta darrera forma com a adjectiu, acompanyant altres substantius com tendència, comportament o període, amb el sentit de ‘relatiu a la baixa’ (locució que tampoc no figura als diccionaris).

El DRAE, per la seva banda, només recull la forma adjectiva de bajista i la defineix com ‘perteneciente o relativo a la baja de los valores en la bolsa’.

Anuncis

nínxol m

Primera documentació: 14/12/1997

Tipus semàntic
Contextos Un sistema descentralitzat i en competència possibilitaria un autèntic desenvolupament bipolar amb dos grans hubs intercontinentals a Espanya (no només un), complementat amb un conjunt d’aeroports regionals lliures per competir pel seu nínxol geogràfic o sectorial del mercat. [El Periódico, 13/04/2000]
Iron Maiden, Slayer o Kreator sumen un centenar d’anys de carrera, però als seus xous s’hi troba un gran nínxol d’edat i paritat de gènere, el gran triomf del heavy metal d’aquest segle. [Ara, 27/05/2016]
Observacions Les accepcions de nínxol del diccionari normatiu fan referència a la concavitat practicada en un mur per col·locar-hi, especialment, un cadàver, però també una estàtua o un gerro. A més, al GDLC figura el sintagma nínxol ecològic com a ‘conjunt dels diferents intervals i recursos que els individus d’una espècie requereixen per poder sobreviure, créixer, reproduir-se i mantenir una població estable’.

Segons els contextos recollits per l’Observatori, s’ha produït una extensió semàntica força àmplia respecte d’aquests significats que segons sembla ha arribat al català a través de l’anglès, ja que en aquesta llengua no existeix l’accepció relativa a la metàfora mortuòria. D’una banda, es registra el sentit figurat d’àmbit general que designa un ‘lloc o posició acotat i destinat a una persona o cosa pel seu caràcter, capacitat o estatus’. De l’altra, en l’àmbit de l’economia correspon a la ‘part d’un sector econòmic clarament diferenciada per les característiques del mercat o del productor’, accepció que, sobretot en l’última dècada, s’ha fixat en l’ús com a part del sintagma nínxol de mercat.

socimi f

Primera documentació: 25/02/2014

Tipus siglació
Contextos Les socimis han de destinar almenys el 80% de les inversions a immobles urbans per al lloguer, disposen d’un mínim de 50 accionistes, cotitzen a la borsa i tenen un règim fiscal molt favorable. [La Vanguardia, 25/02/2014]
La socimi Axiare ha començat a mobilitzar-se per frenar l’entrada en el seu accionariat de Colonial, que fa tres setmanes va adquirir el 15,1% de les accions i es va convertir en el principal accionista. [La Vanguardia, 17/11/2016]
Observacions Una societat anònima cotitzada d’inversió en el mercat immobiliari, socimi o SOCIMI, que són les tres denominacions acceptades pel Termcat, és una ‘societat anònima que té com a activitat principal la inversió en actius immobiliaris urbans per llogar’. Aquestes societats van començar a ser més conegudes gràcies a certes millores fiscals que se’ls va concedir en un intent d’impulsar el sector de l’arrendament immobiliari, coincidint amb la lleugera millora de la crisi econòmica que s’ha donat els últims anys. Si analitzem la formació de la sigla veurem que la formació és una mica peculiar, ja que no agafa les inicials dels substantius principals, la qual cosa donaria SACIMI, sinó que opta per adoptar les dues primeres lletres de societat, de manera que la sigla resultant recorda a societat.

autònom autònoma mf

Primera documentació: 6/08/1996

Tipus conversió
Contextos La construcció és l’únic sector que ha reduït el seu nivell d’autoocupació —9 autònoms menys—, mentre que ha augmentat de forma generalitzada a la resta de sectors: 29 més a l’agricultura, 92 més a la indústria i 471 més als serveis. [Punt Diari, 6/08/1996]
El dirigent de VOX ha dit a Tarragona que vol representar tothom que està aguantant el país, des dels contribuents amb els seus impostos fins als autònoms i empresaris amb el seu esforç. [La Tarda (La Xarxa), 12/12/2015]
Observacions La Generalitat de Catalunya defineix l’empresari o empresària individual, popularment conegut com a treballador autònom, com “la persona física que realitza en nom propi una activitat econòmica amb finalitat de lucre i de forma habitual”. L’adjectiu autònom -a, que apareix definit en relació amb el món laboral tant en els diccionaris de referència catalans i castellans, però tal com mostra el fet que la primera ocurrència recollida per l’Observatori de Neologia data del 1996, fa temps que s’utilitza també com a substantiu.

Des de fa uns mesos els autònoms ocupen la primera plana de l’actualitat, ja que el 2017 ha sortit la nova llei dels autònoms, amb la qual el Govern intenta fer més atractiva una opció laboral que a Espanya sempre ha estat criticada per les altes quotes mensuals que cal abonar a la Seguretat Social. Així, entre les noves propostes de millora hi ha l’ampliació de la tarifa plana inicial per als nous autònoms i la reducció del període de temps que ha de passar per tornar a demanar aquesta tarifa una vegada interrompuda l’activitat com a autònom.

copagament m

Primera documentació: 12/06/1997

Tipus prefixació
Contextos L’FMI ha recomanat a l’Estat espanyol la rebaixa de les cotitzacions empresarials a la seguretat social i el copagament dels serveis sanitaris. [El Temps, 13/04/1999]
Una de cada tres persones grans ha hagut d’ajudar econòmicament els seus fills o néts, i alhora han hagut d’assumir copagaments d’alguns serveis per les retallades. [El Món (RAC1), 29/09/2016]
Observacions Aquest neologisme lexicogràfic es va documentar per primera vegada a l’Observatori a finals dels anys 90. Tot i que no ha deixat de recollir-se de manera continuada, l’any 2012 va ser quan se’n van recollir més ocurrències, ja que el copagament va esdevenir un tema important de debat dins del món polític. Aquest substantiu es forma a partir del mot pagament al qual s’adjunta el prefix co-, que significa ‘ensems amb, en comú’ i indica que el cost econòmic d’alguna cosa s’ha de fer efectiu entre dues parts.

A banda de l’àmbit econòmic, també s’utilitza en el de la salut pública per fer referència al sistema de pagament de cobertura mèdica, pública o privada, en el qual l’usuari només assumeix una part de la despesa.