zonificar v tr

Primera documentació: 6/11/2001

Tipus sufixació
Contextos Espanya té infinitat d’espais naturals protegits, però l’afluència massiva d’esportistes és autoritzada sense que els parcs naturals tinguin un pla rector d’ús i gestió, l’instrument de planificació que estableix les normes per zonificar els seus usos. [La Vanguardia, 13/01/2014]
“S’ha de zonificar la ciutat. És irreal pensar a crear més places a Ciutat Vella o l’Eixample però hi ha molts barris gairebé sense oferta i que servirien per redistribuir el turisme”, manté Enrique Alcántara, president d’Apartur. [El Periódico, 15/09/2015]
Observacions Tot i que el substantiu zonificació, la ‘classificació de la ciutat en zones segons usos, densitats i tipus arquitectònics’, sí que apareix al diccionari, el verb zonificar, del qual prové el nom, encara hi falta. Aquest verb, doncs, denomina l’acció de classificar o dividir les zones, o simplement fer-les, que és la interpretació més pròpia del sufix –ificar quan s’adjunta a bases nominals i adjectives (fer + nom o adjectiu). La zonificació és un reflex del control que tenen les autoritats sobre la terra i els edificis que hi resten, i és una eina important en la planificació urbanística en els països desenvolupats.

sonoreductor -a adj

Primera documentació: 1/06/2001

Tipus composició culta
Contextos L’Ajuntament ha previst que a finals de l’any vinent s’hagin renovat 654.000 metres quadrats de la xarxa viària bàsica de la metròpoli amb asfalt sonoreductor. [Barcelona Informació, 1/06/2001]
En un comunicat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha detallat que les obres s’han programat en col·laboració amb el Consell Comarcal del Barcelonès i suposaran la renovació de 40.000 metres quadrats de capa de ferm sonoreductor, així com la pintura de la senyalització horitzontal en aproximadament sis quilòmetres. [El Periódico, 21/07/2015]
Observacions El Termcat recull el terme sintagmàtic asfalt sonoreductor amb la definició ‘asfalt porós que permet l’absorció de l’energia acústica generada pel pas dels vehicles’. A l’Observatori, però, hem recollit que l’adjectiu sonoreductor -a, format amb el formant llatí prefixat sono- (de sŏnus ‘so’), apareix combinat amb altres substantius, alguns molt relacionats amb asfalt, com paviment o ferm, i d’altres força allunyats, com auriculars o pantalles.

skyline m

skylinePrimera documentació: 7/02/1989

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Un dels detalls més sorprenents és la cornisa inclinada cap al pati, que reflecteix l’skyline de la ciutat. [El Temps, 3/10/1994]
Nedo fins allà i faig fotos de l’skyline, des de Montjuïc fins a les tres xemeneies, que des d’allà es veuen. [El Periódico, 4/08/2015]
Observacions El compost skyline en anglès (literalment, ‘línia del cel’) designa l’horitzó i es documenta per primera vegada, segons l’Oxford English Dictionary, el 1823. No és fins al 1896 que es recull amb el significat de ‘silueta d’un edifici o d’un conjunt d’edificis d’un nucli urbà perfilada en el cel’, tal com el defineix el Termcat, que proposa com a denominació catalana el sintagma silueta urbana. Tanmateix, sembla que els parlants prefereixen el manlleu skyline, més sintètic que el sintagma, tal com mostra el fet que es documenta a l’Observatori des dels inicis de la seva tasca de buidatge.

gentrificació f

gentrificacióPrimera documentació: 1/04/2005

Tipus sufixació
Contextos Fins al mes de juliol es programaran trobades sobre vivenda, okupació, especulació i gentrificació; economia i ecologia entorn al territori i vida i cultura urbana a la metròpolis. [El Periódico de Catalunya, 1/04/2005]
El que resulta interessant és preguntar-se fins a quin punt la sèrie es fa ressò d’aquesta transformació de la zona de l’East End que la inspira, un canvi típic de gentrificació urbana, amb reutilització comercial d’edificis emblemàtics, creació d’algun edifici de nova planta significatiu i l’encariment dels lloguers. [La Vanguardia, 6/03/2015]
Observacions De l’anglès gentrification va sorgir per al català el neologisme per traducció literal gentrificació, un mot que si bé existeix des de fa dècades, s’ha tornat freqüent a partir de l’any 2010. La forma anglesa va aparèixer l’any 1964, creada per la sociòloga britànica Ruth Glass (1912-1990), per denominar un procés que el Termcat defineix de la manera següent: ‘la transformació socioeconòmica d’una àrea urbana degradada habitada per persones de classe baixa o grups socials marginals per mitjà de la rehabilitació urbanística i arquitectònica de la zona, amb l’arribada progressiva de grups socials de classe mitjana o alta’. Convé subratllar que inicialment el Termcat va decantar-se per la forma ennobliment, però aquesta decisió ha estat revisada a la vista de la poca implantació de la proposta i de la connotació innecessàriament positiva d’aquest procés. Així doncs, gentrificació.

loft m

loft

Primera documentació: 18/03/1989

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos El control dels lofts (fàbriques reformades en habitatges) del Poblenou va fer pensar a Puigdollers que Casas amagava informació. [Avui, 23/10/1999]
l pas del temps va deixar nombroses fàbriques abandonades que posteriorment han estat recuperades per donar-los diferents usos: lofts, estudis, seus d’entitats. [El Poblenou, 1/05/2012]
Observacions Aquest terme de la construcció es defineix, d’acord amb els contextos i el Cercaterm, com un edifici d’antic ús industrial reconvertit en habitatge. Tanmateix, originàriament aquest mot anglès s’utilitzava per fer referència a la planta superior d’un edifici, és a dir, l’àtic o les golfes, segons l’Oxford English Dictionary. A partir d’aquestes dues definicions podem entendre perquè normalment un loft és concep com un habitatge que es caracteritza per disposar d’un únic espai sense separacions, és a dir, que les diferents estances (dormitori, menjador, cuina, etc.) no estan separades per parets.