neòleg neòloga mf

Primera documentació: 23/03/2015

Tipus composició culta
Contextos Conegut tant en el camp de la pintura i el dibuix com en el de l’art d’acció, en la plàstica multidisciplinar i en l’edició de llibres objecte, ell s’autodefineix com a neòleg. [Octubre, 23/03/2015]
Però s’obliden que l’exclusiva dels neologismes no la tenen els teòrics, sinó que cadascú de nosaltres hem fet alguna vegada a la vida de neòleg. [Fer Classe, 21/02/2016]
Observacions El DIEC2 recull que la persona que usa neologismes o que els estudia es diu neologista, paraula formada per sufixació. Amb el mateix significat, l’Observatori de Neologia ha recollit neòleg neòloga, que és un compost culte, i que s’ha format probablement per analogia amb la resta de disciplines que tenen el formant -logia (biologia, filologia, arqueologia) que designen els estudiosos de la disciplina en qüestió amb -leg (biòleg, filòleg, arqueòleg).
Anuncis

braille madj

Primera documentació: 20/07/1992

Tipus semàntic
Contextos També s’han publicat edicions en braille en quatre llengües, i ha sigut declarada una obra clàssica de la literatura ascètica. [Diari de Barcelona, 20/07/1992]
Sabíeu que tan sols un 1 % dels llibres normals tenen versió braille? [El Temps, 10/11/2015]
Observacions Aquest neologisme apareix recollit al GDLC marcat amb un asterisc i definit com el ‘sistema d’escriptura per a cecs consistent en punts marcats en relleu sobre el paper, la qual cosa permet un tipus de lectura analítica i tàctil’. El braille no és un idioma, sinó un alfabet, ja que amb aquest sistema es poden representar lletres, signes de puntuació, números, etc., codificats mitjançant sis punts de relleu, que permeten llegir a una velocitat de 125-175 paraules per minut.

Aquest sistema va ser creat el 1825 pel pedagog, músic i inventor francès Louis Braille (1809-1852), cec des dels tres anys a causa d’un accident durant la infància mentre jugava al taller del seu pare. De fet, Braille es va basar en un altre sistema de lectoescriptura tàctil que un militar francès, anomenat Charles Barbier (1767-1841), havia inventat per transmetre ordres que es poguessin llegir sense llum i així no delatar la posició dels soldats en el camp de batalla en plena nit.

catanyol m

Primera documentació: 30/01/2003

Tipus acronímia
Contextos Un dia em vaig manifestar contrari a la defensa que feia Francesc Puigpelat del catanyol de TV3. [Avui, 30/01/2003]
El llibre també analitza el fenomen del catanyol i les llengües virtuals, inventades o artificials. [Ara, 28/04/2014]
Observacions La paraula catanyol és un acrònim format per català i espanyol que designa, de manera pejorativa, la varietat de llengua catalana, tant oral com escrita, que presenta una influència forta del castellà, amb una presència excessiva de castellanismes (en tots els nivells: fonològic, morfològic, sintàctic i lèxic). Pau Vidal, autor de Catanyol.es: El catanyol es cura (2012), distingeix l’ús del catanyol que pot caracteritzar la llengua dels aprenents adults de català, que es pot considerar una fase pròpia de l’aprenentatge de dues llengües pròximes, del catanyol que podem anomenar subtil o invisible, que és perillós, perquè desdibuixa la fesomia pròpia del català i perquè evidencia el desconeixement o la incapacitat dels parlants d’expressar-se correctament, fet que es pot detectar fins i tot en els mitjans de comunicació.

lectoescriptura f

Primera documentació: 1/10/2001

Tipus composició culta
Contextos Els joves ofereixen una atenció específica a alguns presos d’entre 18 i 21 anys: taller de lectoescriptura, prevenció de drogodependències, inserció sociolaboral, oci i temps lliure, acompanyament dels joves després de sortir de la presó. [El Periódico, 18/06/2008]
La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha demanat al Ministeri d’Educació que posi una nota mínima de llengua per accedir a la carrera de magisteri per aconseguir que els mestres assoleixin un nivell més alt de lectoescriptura. [Avui, 25/02/2011]
Observacions Els compostos cultes del català es poden formar de tres maneres: amb dos formants cultes provinents del grec o del llatí (nefòmetre, vermífug), amb un formant culte i un de patrimonial (biocombustible, minisèrie), o bé amb dos formants patrimonials, de la llengua general, que imiten els formants cultes. Aquest últim és el cas de lectoescriptura: el compost es forma de la unió de lectura i escriptura, però en lloc de mantenir els dos noms sencers, s’ha escurçat el primer element i se li ha afegit la vocal temàtica –o-, per imitació de la forma que trobem, per exemple, a cardiopatia (del grec kardía).

En pedagogia, la lectoescriptura fa referència a la concepció de la lectura i de l’escriptura com un únic procés integrat d’aprenentatge.

euskera m

EUSKALTZAINDIA HIZTEGIA AZALA.inddPrimera documentació: 22/04/1990

Tipus manlleu del basc
Contextos La consideració de l’euskera com una llengua estranya, l’autodeterminació d’Àlaba a través de la via estatutària i la ratificació que el foralisme és útil i democràtic són alguns dels plantejaments que s’estan debatent a Vitòria. [Avui, 1/12/1991]
El president del Barça ha saludat els penyistes en català, castellà, euskera, gallec i anglès i la resta del discurs ha estat en català. [Ara, 23/08/2011]
Observacions El diccionari normatiu remet les formes èuscar i eusquera a la forma principal basc, per referir-se a la ‘llengua de filiació genètica no resolta parlada al País Basc i a Navarra’. El DIEC2, doncs, ha optat per adaptar la grafia original euskera (tot i que no ho fa, per exemple, amb kafkià, folklore, eureka o karité), tot i que és la que els mitjans de comunicació escrits utilitzen.

Igual com l’origen d’aquesta llengua no està resolt, tampoc no ho està el significat de la paraula que la denomina. Segons el filòleg Alfonso Irigoyen, euskera significa ‘manera de dir una cosa’ a partir del verb *enautsi  ‘dir’ del basc antic amb el sufix -(k)ara ‘manera de fer una cosa’. El que sabem amb certesa és que a partir d’euskera tenim euskaldun per denominar els parlants d’aquesta llengua i Euskal Herria per denominar el poble basc (com a extensió de ‘terra on es parla euskera’).