trilingüisme m

trilingüismePrimera documentació: 21/04/2003

Tipus sufixació
Contextos Per la seua banda, el secretari general dels populars valencians ha apuntat que la mesura del Consell és positiva perquè així es fomenta el trilingüisme. [Pàgina26, 17/06/2008]
Per aquesta mateixa regla de tres, no es fa estrany que, dies enrere, prengués més rellevància l’exhibició de trilingüisme de la Rosalía recollint un Grammy que no pas la importància del guardó en si. [Ara, 1/02/2020]
Observacions La paraula trilingüisme està construïda a partir de trilingüe ‘en tres llengües, que usa tres llengües’, que ja figura als diccionaris normatius, i el sufix -isme, seguint el mateix patró morfològic que altres mots semblants com plurilingüisme, multilingüisme o plurilingüisme, tots tres presents al diccionari.

El trilingüisme és l’ús alternatiu i habitual de tres llengües per part d’un mateix parlant o d’un grup social determinat. A l’escola catalana, l’any 2012 es va implementar el model de trilingüisme, establert per la llei d’educació de Catalunya (LEC), que acordava que l’alumnat havia de concloure els estudis obligatoris amb un domini de, com a mínim, tres llengües: català, castellà i una llengua estrangera, sovint l’anglès. Uns anys més tard, la polèmica sobre aquest model educatiu ressorgia perquè Ciutadans posava en qüestió la immersió lingüística i proposava que, a les aules, el català i el castellà s’ensenyessin en igualtat de condicions, al costat de la llengua vehicular que, segons la seva proposta, seria l’anglès.

extractivisme m

Primera documentació: 22/11/2014

Tipus sufixació
Contextos L’entitat es manifesta preocupada també pel que qualifica de falta d’ètica d’alguns científics i tècnics “amb mitges veritats”. “Aquestes creen falses esperances d’un progrés econòmic basat en l’extractivisme que difícilment arribarà”, indiquen. [Avui, 22/11/2014]
Tal com escriu Patricia Manrique al llibre Feminismos a la contra, els moviments feministes a Amèrica Llatina han contribuït a la reactivació de la lluita contra l’extractivisme al continent. [El Periódico, 27/08/2019]
Observacions Aquest neologisme està compost per l’adjectiu extractiu –iva ‘que té per objecte l’extracció de productes’ (DIEC2) i el sufix -isme. L’extractivisme designa el model de desenvolupament econòmic basat en l’explotació intensiva dels recursos naturals del país, generalment destinats a l’exportació. Alguns dels recursos que s’obtenen a través de l’extracció són l’or, la fusta o el petroli. Aquest model econòmic s’ha popularitzat en molts països d’Amèrica Llatina, però cada cop és més notable en d’altres regions. Ara bé, hi ha molts partidaris en contra d’aquest model per les conseqüències negatives en termes ambientals, ja que provoca esgotament del sòl, desforestació, disminució de la biodiversitat, contaminació de l’aigua, etc. Pel que fa a les implicacions polítiques i socials, molt sovint té lloc una desigualtat distributiva de la riquesa, així com violacions de drets humans o condicions laborals insegures.

transversalitat f

transversalitatPrimera documentació: 21/08/1997

Tipus sufixació
Contextos Parlem de transversalitat política, d’una línia política recta que travessa els espais dibuixats convencionalment, però molt sovint ens deixem pel camí quin és l’eix d’aquesta transversalitat. [Avui, 21/07/1998]
En aquest sentit la BSM, escola de màsters i postgraus, s’ofereix a la UPF com un camp de proves a la innovació amb una transversalitat profundament humanista i la convicció que el professional ha de comprendre el món contemporani. [La Vanguardia, 11/02/2019]
Observacions El substantiu transversalitat està format a partir de l’adjectiu transversal, ‘que va en una direcció, que travessa una direcció donada’ (GDLC), i el sufix -itat que atorga el significat de ‘qualitat de’.

En els últims anys, aquest neologisme ha tingut una gran presència en textos sobre política per designar qualsevol idea, concepte o proposta allunyada de la categorització política tradicional d’esquerra-dreta i atorgar-li un caràcter inclusiu i innovador. En l’àmbit educatiu, s’utilitza aquest mot per referir-se al contingut que al·ludeix a àrees del coneixement relacionades amb els valors socials i la convivència.

zerozerisme m

zerozerismePrimera documentació: 3/02/2014

Tipus sufixació
Contextos Després de la represa, amb un espanyol apostat en el zerozerisme, sense ànima ni ambició, va aparèixer Verdú per donar al seu equip aquest joc que li faltava. [La Vanguardia, 3/02/2014]
Certament, tant Vilanova com Cinctorres van intentar trencar el zerozerisme del primer temps i s’arribava al descans a la Llacuneta sense gols. [Comarques Nord, 30/09/2018]
Observacions Zerozerisme és un neologisme recent i no prototípic perquè rarament trobem una sufixació a partir d’una base complexa com aquesta en què zerozero significa el 0-0 del marcador d’un partit, especialment de futbol. Però és que actualment el sufix –isme ja no s’utilitza només per formar noms que indiquen teories, doctrines o corrents artístics sinó que forma noms de qualsevol tipus de corrent i activitat. En els esports, zerozerisme s’aplica quan dos equips es dediquen a defensar i no a intentar marcar un gol, perquè el que busquen és que el marcador quedi 0-0.

reporterisme m

Primera documentació: 16/10/1995

Tipus sufixació
Contextos Mora va acabar amb el reporterisme i va impedir que els periodistes pogueren treballar. [El Temps, 16/10/1995]
El reporterisme va néixer a la televisió quan es va veure la necessitat de dedicar més temps a les informacions que eren o havien estat notícia i que requerien una investigació que podia durar dies, setmanes o mesos. [La Vanguardia, 18/06/2017]
Observacions Un reporter és un periodista especialitzat en l’elaboració de reportatges, gènere basat en el testimoni directe dels fets i situacions, l’objectiu del qual és informar, com les notícies, tot i que els reportatges són més llargs i complets, han de fonamentar-se en fonts diverses i contrastades, i poden incorporar opinió personal. L’ofici del reporter es denomina reporterisme, derivat denominal construït amb el sufix –isme, que en aquest cas té el significat d’‘activitat’.