doblador dobladora mf

Primera documentació: 16/10/1995

Tipus sufixació
Contextos Ramón Langa és un doblador de cinema que ha deixat la seva veu, entre d’altres estrelles, a Bruce Willis. [Avui, 16/10/1995]
I un doblador de veus és aquell que regala la seva veu a un altre, un altre de real, que té un altre cos, un altre rostre. [La Vanguardia, 15/10/2016]
Observacions Alguns dels significats que figuren als diccionaris del verb doblar són ‘proveir (una pel·lícula) de diàlegs en una altra llengua’ i ‘substituir amb la pròpia veu (la veu d’un actor d’una pel·lícula)’. Així doncs, la persona que s’encarrega de doblar a les pel·lícules la veu original dels intèrprets o la veu en off és l’actor o actriu de doblatge, que ja recull el DIEC dins l’entrada d’actor. Tanmateix, l’Observatori ha recollit el substantiu sinonímic doblador dobladora, format a partir de doblar al qual s’ha afegit el sufix -dor, habitual en la formació de professions com ara corredor, esquilador o segador.
Anuncis

sensellarisme m

Primera documentació: 9/04/2014

Tipus sufixació
Contextos L’autor de l’estudi va defensar que el sensellarisme és un problema d’accés a l’habitatge, i va posar l’exemple dels Estats Units en polítiques orientades a l’habitatge, com el model housing first. [Ara, 9/04/2014]
No hi ha prou dades per mesurar el sensellarisme a Catalunya, i per això entitats i ajuntaments han començat per fer una primera anàlisi de la situació. [Avui, 9/05/2017]
Observacions La indigència és un problema social que afecta més de 100 milions de persones arreu del món, especialment als països subdesenvolupats, i prop de 30.000 a Espanya. Per referir-nos a les persones sense llar que viuen al carrer en una situació d’exclusió social, en català es fa servir el mot sensesostre. Recentment, per intentar donar més visibilitat a aquest col·lectiu desprotegit que viu en la mendicitat, les institucions municipals i els mitjans de comunicació han començat a utilitzar la forma sensellarisme, que designa el fenomen social pel qual les persones que no disposen de les condicions mínimes d’habitatge es veuen abocades a viure al carrer.

Aquest substantiu està format per la forma aglutinada sense llar, a la qual s’ha afegit el sufix -isme. Altres llengües del nostre entorn també han començat a fer servir formes anàlogues, com el castellà (sinhogarismo), el francès (sans-abrisme) o l’anglès (homelessness).

criogenitzar v tr

Primera documentació: 27/04/2001

Tipus sufixació
Contextos Osment dóna vida a David, un petit robot adoptat per una parella (Sam Robards i Frances O’Connor) que ha hagut de criogenitzar el seu fill malalt i es veu afectada per les dures normes de natalitat que imperen en el món futurista d’A. I. [El Periódico, 17/06/2001]
¿És lícit criogenitzar cossos humans per intentar despertar-los més endavant? [Ara, 11/06/2016]
Observacions La criogènia és l’‘estudi de les tècniques de producció, manteniment i aplicació de temperatures molt baixes’ (GDLC), i l’adjectiu criogènic -a fa referència al que és ‘relatiu o pertanyent a la producció del fred’ (Termcat), normalment a partir de gasos liquats com l’heli i el nitrogen. Les dues paraules s’han format a partir del mot grec krýos, que significa ‘fred’, que alhora ha servit de base per formar el verb que descriu el procés de congelar un ésser viu per conservar-lo (criopreservar-lo) amb la intenció de reanimar-lo en un futur. Cal observar que, encara que criogènia i criogenitzar comparteixen l’arrel, el significat del verb està relacionat amb el substantiu criònica, que fa referència a la preservació d’éssers vius.

Existeix ja bastanta recerca sobre la criogènia i la criogenització i, de fet, hi ha empreses que ofereixen aquest servei, per al qual es donen dues opcions: criopreservar o vitrificar el cos sencer o només el cervell (neuropreservació). El problema, tanmateix, és el procés en si mateix i la reanimació posterior, que a dia d’avui encara no s’han aconseguit solucionar; un dels problemes, per exemple, és la formació de cristalls que es formen a nivell molecular. Tot i així, la gent contracta aquest servei perquè l’apliquin al seu cos un cop han mort, amb l’esperança que en algun moment la ciència avanci prou com per permetre dur a terme aquest procés. D’altra banda, el públic general coneix aquests processos perquè es donen amb freqüència a la ciència-ficció, principalment en els viatges espacials de llarga durada que els personatges han de poder superar sense envellir.

maniqueista adj

Primera documentació: 23/10/1995

Tipus sufixació
Contextos El futur líder de la formació a Madrid es va lamentar que el president del govern central estigui “hipotecant” Rajoy per la seva actitud maniqueista i per portar a la pràctica les màximes de l’“amb mi o contra mi, o jo o el caos”, va reblar el líder d’Unió. [Avui, 21/01/2004]
La pel·lícula denuncia la repressió de l’estat però amb plantejaments molt maniqueistes: la gent del poble és ignorant, passiva i alienada i els militars són molt sàdics. [Catalunya, 1/01/2016]
Observacions L’adjectiu neològic maniqueista fa referència al maniqueisme, una doctrina fundada el s. iii dC pel savi persa Mani que es basa en un principi fonamental: la distinció dualista del bé i del mal, els quals són fomentats per dues divinitats diferents (una de benigna i una altra de maligna) que es troben al mateix nivell.

Les doctrines en –isme solen tenir el seu correlat en –ista per designar els seguidors, tal com ocorre amb budisme – budista, marxisme – marxista o impressionisme – impressionista. Tanmateix, aquesta relació no és totalment constant: per una banda, tenim substantius en –ista que no tenen correlat en –isme, com taxista, accionista o ebenista. Per l’altra, tenim substantius en –isme que no tenen correlat en –ista, com acefalisme, erotisme o el cas que ens ocupa, maniqueisme, ja que el substantiu i adjectiu que li correspon és maniqueuea, forma que sí que es recull als diccionaris. Això no obstant, els parlants han creat la forma maniqueista per analogia amb el cas regular.

moter motera mf

Primera documentació: 13/11/2005

Tipus sufixació
Contextos La meva afició és la de moter des que era un nen, quan vaig començar a competir en la disciplina del trial i a col·leccionar revistes especialitzades. [El Periódico, 13/11/2005]
De fet, va ser qui va descobrir l’arribada de la Flama als moters, els quals la porten ben motoritzada fins a Lloret. [La Marina, 1/07/2016]
Observacions El Termcat recull el substantiu moter motera, juntament amb motard, i el defineix com ‘persona aficionada a tot el que fa referència a les motos’. El DRAE, que ja inclou motero, va una mica més enllà i afegeix que l’afició és a les motos i a l’estil de vida a què ha donat lloc aquest vehicle. Aquest significat és el que trobem al primer context.

De fet, en català ja existeix la paraula motociclista per fer referència a algú que va amb motocicleta. Tanmateix, un motociclista només la condueix (per afició, necessitat de transport o per feina), mentre que un moter realment és aficionat a la conducció i a tot el que envolta el vehicle. En general, potser per influència nord-americana, la imatge d’un moter s’associa a una persona que porta una jaqueta de cuir fosca i que condueix motos grosses i de molta cilindrada.