trilingüisme m

trilingüismePrimera documentació: 21/04/2003

Tipus sufixació
Contextos Per la seua banda, el secretari general dels populars valencians ha apuntat que la mesura del Consell és positiva perquè així es fomenta el trilingüisme. [Pàgina26, 17/06/2008]
Per aquesta mateixa regla de tres, no es fa estrany que, dies enrere, prengués més rellevància l’exhibició de trilingüisme de la Rosalía recollint un Grammy que no pas la importància del guardó en si. [Ara, 1/02/2020]
Observacions La paraula trilingüisme està construïda a partir de trilingüe ‘en tres llengües, que usa tres llengües’, que ja figura als diccionaris normatius, i el sufix -isme, seguint el mateix patró morfològic que altres mots semblants com plurilingüisme, multilingüisme o plurilingüisme, tots tres presents al diccionari.

El trilingüisme és l’ús alternatiu i habitual de tres llengües per part d’un mateix parlant o d’un grup social determinat. A l’escola catalana, l’any 2012 es va implementar el model de trilingüisme, establert per la llei d’educació de Catalunya (LEC), que acordava que l’alumnat havia de concloure els estudis obligatoris amb un domini de, com a mínim, tres llengües: català, castellà i una llengua estrangera, sovint l’anglès. Uns anys més tard, la polèmica sobre aquest model educatiu ressorgia perquè Ciutadans posava en qüestió la immersió lingüística i proposava que, a les aules, el català i el castellà s’ensenyessin en igualtat de condicions, al costat de la llengua vehicular que, segons la seva proposta, seria l’anglès.